【Python零基础学习】基础语法--for循环结构

for 循环结构

1
2
3
4
5
num_arr = [1, 9, 2, 4, 5, 10, 7]

for num in num_arr:
if num >= 5:
print(num)

保存为 helloworld.py, 执行结果

1
2
3
4
5
[me@VM_0_14_centos python]# python helloworld.py 
9
5
10
7

第1行,定义变量 num_arr,并初始化为列表
第3行,执行for循环语句,对列表num_arr元素逐个遍历, num 是循环过程中当前列表元素
第4行,if条件语句,判断当前元素num是否 大于或等于 5
第5行,如果条件语句判断为True,则打印num

坚持原创技术分享,谢谢鼓励我继续创作!