【Go】空接口

空接口

指定了零个方法的接口,称之为 空接口

空接口可以保存任何类型的值,因为每个类型至少实现了零个方法

1
2
3
4
5
6
7
8
type MyInterface interface {

}

var i MyInterface

// 或者
var i interface{}
坚持原创技术分享,谢谢鼓励我继续创作!