【Go】array

数组是编程语言中的基础结构

array

array由 [n]定义, 如

1
2
3
var arr [10]int

arr[0] = 21

括号内表示 array 的长度, 数组大小不可改变, 后面紧跟存储的类型

对数组的元素赋值或索引,可以通过[]进行

数组是值类型,数组间的赋值(如函数传参),值的赋值,非引用或者指针

数组声明、初始化

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
// 声明长度为3的数组a,初始值为 1, 2, 3
a := [3]int{1, 2, 3}

// 或者, go自动计算元素个数
b := [...]int{1, 2, 3}

// 多维数组
c := [2][2]int{ [...]int{1, 2}, [2]int{3, 4} }
// 或者
d := [2][2]int{ {1, 2}, {3, 4} }
坚持原创技术分享,谢谢鼓励我继续创作!